top of page
manifesto
da2 film festival
25.10 - 28.10.2023

 

DA2 - ZAGREB DESIGN,ART & ARCHITECTURE

FILM FESTIVAL

Stvaramo nove ideje, povezujemo ljude, gradove i priče. 

Filmski i kreativno.

 

DA2 Film Festival je prvi međunarodni natjecateljski filmski festival u regiji i treći u svijetu koji objedinjuje filmove o dizajnu, arhitekturi i umjetnosti.

Bavimo se najintrigantnijom sferom naših života – KREATIVNOŠĆU.

Umjetnici i kreativci na našem festivalu nalaze se na filmskom platnu, ali i ispred njega. 

Protagonisti filmova i gosti DA2 Film Festivala stvaraju važna djela, puštaju nas u svoj svijet kreativnosti i stvaralaštva i dijele s publikom svoja iskustva. Oni nas inspiriraju, uče, provociraju, mijenjaju i zabavljaju. O njima se snimaju filmovi i s njima se družimo!

 

DA2 je ujedno i platforma koja ujedinjuje umjetničke svjetove i stvara zajednički prostor kreativnog djelovanja. Ona je mjesto susreta, povezivanja, razmjene iskustva, poticanja, stvaranja i promocije. 

 

U međunarodnom natjecateljskom filmskom programu predstavljamo ekskluzivne hrvatske premijere dugometražnih filmova (dokumentarni i/ili igrani) iz recentne svjetske produkcije. Najnovije, nagrađivane, uzbudljive, poučne i zanimljive filmske naslove koji govore o najznačajnijim stvarateljima iz polja iz područja dizajna, arhitekture i umjetnosti.

 

Odabir filmova ključan je segment našeg festivala. Putem filma otkrivamo i istražujemo teme, eksperimentiramo u formi, propitkujemo vrijeme, društvo, prirodu, odnose, mjesta i gradove u kojima živimo. Svaki kadar govori milijun riječi... Zato je film najbolji alat približavanja umjetnosti publici i jedini medij putem kojeg na sveobuhvatan način možemo prikazati, osjetiti i naučiti. 

 

 

O najboljem filmu odlučuje tročlani međunarodni žiri. Članovi žirija su nagrađivani i priznati stručnjaci iz filmske industrije i drugih umjetničkih i kreativnih struka. Nagrada ISKRA dodjeljuje se najinspirativnijem filmu iz programa. Naša je želja poticati i promovirati kreativno stvaralaštvo kod nas i u svijetu. Stoga neka ISKRA pali i žari diljem svijeta…

 

 

Uz međunarodni natjecateljski filmski program, edukacijski program i predavanja, stručnjaci gostuju i u našoj online emisiji pod nazivom ŠTA DA?. U njoj predstavljamo filmove, upoznajemo svjetske, regionalne i hrvatske kreativce i njihova djela.

Oni s nama dijele misiju otkrivanja magičnih filmskih svjetova, povezivanja umjetničkih praksi, razmjena ideja i edukacije.

 

Jedna drevna mudrost kaže da je mašta jedna od najvažnijih i najpotrebnijih osobina ljudske psihe bez koje ne bi bio moguć čovjekov napredak, ne samo na polju u području umjetnosti ili znanosti, nego i u ostvarenju samog sebe…

 

Mi vjerujemo da je život proces stvaranja… Stoga vam već petu godinu zaredom donosimo priliku za druženje i ekskluzivne premijere filmova koje nemate priliku vidjeti drugdje nego kod nas na DA2 Film Festivalu. 

DA2- ZAGREB DESIGN, ART & ARCHITECTURE FILM FESTIVAL

Creating new ideas, connecting people, cities and stories.

Imaginatively and creatively.

 

DA2 Film Festival is the first international competition film festival in the region and the third globally to unite film titles on design, architecture and art.

 

We focus on the most intriguing sphere of human existence – CREATIVITY.

Artists and creatives at our festival are both on the in front of the screen.The protagonists and guests of DA2 Film Festival create important works, open the doors to their world of creativity to us and share their experiences with the audience. They inspire, teach, provoke, change and entertain.Films are made about them and with them we hang out!

 

DA2 is also a platform connecting artistic worlds and creating a space for creative action. It is a place of encounter, connection, exchange of experience, motivation, creativity and promotion.

 

In international competition we introduce exclusive Croatian premieres of 10 feature-length films (documentary and/or fiction) from recent global production. The latest, award-winning, exciting, educational and interesting film titles speaking about the most significant names from the field of design, architecture and art.

 

 

The selection of films is the key segment of our festival. Through film we discover and explore different topics, we experiment in form, reconsider time, society, nature, relationships, places and cities we live in. Every shot is worth a million words… That is why film is the best tool to acquaint audience with art and the only medium through which we can comprehensively depict, feel and learn.

 

A three-member international jury makes a decision on the best film. The jury members are award-winning and acknowledged experts hailing from the film industry and other creative disciplines. The Spark award is given to the most inspiring title in the programme. Our aim is to stimulate and promote creativity in Croatia and internationally. So may our spark shine bright all over the world… 

 

In addition to the competition, training programme

and masterclasses, professionals are also hosted by our online Q&A under the name ŠTA DA?.

It presents films, introduces us to global, regional and Croatian creatives and their works. They share their mission of discovering magical cinematic worlds, connecting artistic practices, exchanging ideas and education.

 

 

An ancient wisdom says that imagination is one of the most important and necessary qualities of the human psyche, imperative to man’s progress, not only in the field of art or science, but also in self-realisation…

 

We believe life is a creative process… Hence, for the fifth year in a row we give you a chance to meet up, with exclusive premieres of films you cannot see anywhere else but at our DA2 Film Festival.

 #volimkreativno #da2filmfestival

Thanks for submitting!

bottom of page